ૐ Yoga 2023 ૐ

MK Yoga

Mullhyttan Karlskoga

Studion finns i Karlskoga och pop-up yoga i Mullhyttan med omnejd. Alla klasser hålls i Karlskoga om inget annat anges.

Vi följer Hatha Yoga traditionen, vilken är grunden till all yoga. Stort fokus är på andetaget som ger klasserna en meditativ känsla. Tillsammans med djupavslappning i slutet av varje klass balanseras de polära energierna i kroppen. Själva ordet hatha betyder solen & månen (ha: solen och tha: månen). 

Här kommer en överblick över vilka klasser som ges hos oss: 

Klassbeskrivningar:

Hatha Yoga:  Under denna klass kommer vi att yoga stående, sittande, liggande och upp&ner. Solhälsningar och månhälsningar kan du räkna med. Yoga positioner varieras till olika nivåer, teman och fokusområden. Denna klass innehåller många moment, vilket kan passa vana yogisar bättre, men nybörjare är välkomna! Andningsövningar och meditation ingår också.

Hatha / Yin: Klassen startar med lite rörelse från hatha yoga traditionen, tex bandha yoga vilket handlar om de olika kroppslåsen kombinerat med core-work. Och ibland pawanmuktan serierna, vilket är olika serier för att lösa upp kroppsliga och mentala spänningar. Sista delen av klassen landar vi in i yin positioner, alltså positioner som hålls allt ifrån 1-5minuter för att skapa utrymme i kropp & sinne . Vi yogar mest sittandes och liggandes. Som van yogi djupdyker du in i dessa yogiska metoder. Yoga är för alla.

Yin Yoga: Denna klass innehåller stillsamma övningar som görs sittandes eller liggandes på golvet och varje position hålls 1-5min. Positionerna jobbar på de djupare lagren av bindväv eller fascia i kroppen. Vi skapar mer utrymme i både kropp och sinne, vilket aktiverar lugn och ro responsen i nervsystemet. 

UTBUD PÅ MK YOGA 

Monica Hauge, MK Yoga grundaren, erbjuder yoga dessa dagar: 

 • Hatha Yoga / Hatha Yin lördagar 8.30

Monica Sedeborn, Yogalife Karlskoga

 • Erbjuder klasser på MK Yoga måndagar och torsdagar, se hennes sociala medier för mer info.

Denan Sahman, LiveWell Changemaker

 • Erbjuder meditation på MK Yoga tisdagar och söndagar, se hans sociala medier för mer info.

   Pia Järvisalo, 

   • Yin Yoga på MK Yoga onsdagar (jämna veckor) 17.15

   ૐOhm namah shivaya ૐ