ૐ Yoga 2023 ૐ

MK Yoga

Mullhyttan Karlskoga

BOKA DIN YOGA KLASS NU

Monica Hauge, grundaren av MK Yoga,  har sina rötter i Karlskoga. Hon flyttade till Mullhyttan när hon fick sin andra son 2022. Se fullständig profil på bokningssidan, där finner ni även andra yogalärare som vi samarbetar med. 

Jag följer Hatha Yoga traditionen, vilken är grunden till all yoga. Yoga positioner kan varieras till olika nivåer, därav passar hatha yoga de flesta. Vi yogar stående, sittande, liggande och upp&ner. Vi fokuserar mycket på andetaget som ger klassen en meditativ känsla. Tillsammans med djupavslappning balanseras de polära energierna i kroppen, ordet hatha betyder ha: solen och tha: månen. 

Hatha Yoga: Under denna klass kommer vi yoga stående, sittande, liggande och upp&ner. Solhälsningar och månhälsningar kan du räkna med. Andningsövningar och meditation ingår också.

Hatha / Yin: Klassen startar med lite rörelse, tex bandha yoga eller pawanmuktan serierna för att sedan landa in i yin positioner. Vi yogar sittandes och liggandes.

Yin Yoga: Denna klass är stillsam. All övningar görs på golvet antingen sittandes eller liggandes, Varje position hålls 1-5min.

Terapeutisk yoga: Mjuk Yoga och YOGA NIDRA (djup kropps- avslappning). Grundfokus på klassen är stressreducering. 

YOGA 2023

Monica Hauge erbjuder yoga dessa dagar: 


  • Hatha / Yin Yoga i Karlskoga: Lördagar kl 10.00 tom v 23
  • Från v25 Lunch yoga och kvälls yoga tisdagar och torsdagar 

BOKA DIN YOGA HÄR 

Monica Sedeborn, Yogalife Karlskoga, kommer fortsätta att ha sina klasser måndagar, torsdagar och fredagar på MK Yoga studio. Se hennes insta eller FB för mer info. Boka hennes klasser via bokningssidan för MK Yoga. 

ૐOhm namah shivaya ૐ