ૐPRISER ૐ

Monica Hauge, grundaren av MK YOGA, kommer fortsatt att vara föräldrar ledig första delen av 2023 (med reservation för ändring). Monica Sedeborn fortsätter med sin yoga. 

Här ser ni hennes priser.

Hon erbjuder både öppna klasser (allmän yoga) och kurser. Se hennes Facebook & Instagram för mer info.

Kontakt Monica Sedeborn: 

  Per gång

  Öppna klasser/ allmän yoga

  130 kr

  10-kort 

  Öppna klasser/ allmän yoga

  1200 kr

  Kurser v3-v13

  1200 kr