ૐÖPPNA KLASSER ૐ

HÖST SCHEMA

2augusti - 20 dec 

Morgon och lunch Yoga

För er som vill yoga mer spontant olika dagar kan morgonklasserna och lunchklassen onsdagar passa bättre som är så kallade "öppna klasser" man binder inte upp sig på en specifik dag med andra ord. 

practice and all is coming

 Våra klasser 

Hatha Yoga traditionen genomsyrar klasserna på MK Yoga. 

Välkommen att bekanta dig mer med ditt inre- kroppsligt och mentalt!

Morgon yoga En serie övningar som öppnar upp kroppen och ger energi för dagen.

Lunch Yoga En stund i vardagen där vi landar på mattan, hämtar ny energi och känner oss mer avslappnade och mjuka i kroppen.

Yin / Restorative Positioner som hålls 3-5min sträcker ut bindväv, fashia, vilket kan släppa på de mest envisaste spänningarna i kroppen. Detta gynnar även självläknings processen i kroppen. Utmärkt för stela muskler.

Kvällskurser se här